eqacbZ loksZn; eaMy
xka/kh laLFkku dh foLr`r osCklkbV


[
kkst


www.mkgandhi.org

efYVfefM;k lhfMt
laiw.kZ oke;

thouh

'kkafr] vfgalk] leL;k fujkdj.k

fp=koyh

lqfopkj

xka/kh dsanz@laLFkku

pfpZr iz'u@feFkd

xka/kh fopkj@n'kZu

fo|kFkhZ kstsDVl~

ys[k% xka/kh ds&xka/kh ij

xka/kh fdrkcsa vkSj lh- Mh- vkWuykbZu [kjhnsa

kFkZuk

vius ckjs esa xka/khth

vkidh jk;

xka/kh LFky dh ;k=k

loksZn; eaMy ds ckjs esa

lR;

lkbV ekufp=

lzksr

xka/kh tuZy

fdrkcsa & lwfp

xka/kh gR;k

fgan Lojkt

egkRek xka/khth ij ,sfrgkfld MkWD;qesaVjh fQYe

dkykuqe

laxzgky; @ vkJe @ xzaFkky;

xka/kh fopkj dh klafxdrk

xzkeh.k vFkZO;oLFkk

J)katfy

xka/kh ds fiz; Hktu

xka/kh fofMvks

xka/kh ok.kh

vU; osclkbV

gekjk irk %

eqacbZ loksZn; eaMy] xka/kh cqd lsaVj

irk% 299] rkMnso jksM] ukuk pkSd] eqacbZ & 400 007] Hkkjr-

nwj/ouh ekad % +91-22-23872061
QWDl % +91-22-22696992
bZ&esy info@mkgandhi.org

T;knk tkudkjh ds fy,


vki gekjs lkbV ij    osa vH;kxr gSa!