egkRek xka/kh QksVks xWyjh

1933 - 1948

Previous Home Next

Gandhi, aged 77, Noakhali, November 11, 1946

xka/khth] mej 77] uksvk[kyh] uoEcj 11] 1946