egkRek xka/kh QksVks xWyjh

1933 - 1948

Previous Home Next

Gandhi accompanied by Vallabhbhai Patel

oYyHkHkkbZ iVsy ds lkFk] Qjojh 1937