बापू की मीठी-मीठी बातें

(मूल मराठी पुस्तक बापूजींच्या गोड गोष्टी का रूपान्तर)
 

पहला भाग

साने गुरूजी
 

सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन
राजघाट, वाराणसी